Vol. 128 (2022)

Forestry and the 40th anniversary of IALE = Gozdarstvo in 40. obletnica organizacije IALE  Licenca Creative Commons
Janez Pirnat
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.128.2
Prispelo / Received: 20. 7. 2022, Sprejeto / Accepted: 22. 8. 2022, Objavljeno / Published: 28. 10. 2022

Zakonodaja in pravni okviri gojenja tujerodnih drevesnih vrst v gozdovih Slovenije = Legislation and legal frameworks for the cultivation of non-native tree species in Slovenian forests  Licenca Creative Commons
Pia Caroline Adamič, Robert Brus, Kristjan Jarni
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.128.1
Prispelo / Received: 31. 5. 2022, Sprejeto / Accepted: 26. 7. 2022, Objavljeno / Published: 28. 10. 2022

Metodologije spremljanja cen gozdnih lesnih sortimentov v izbranih državah = Monitoring the prices of forest wood assortments in selected countries Licenca Creative Commons
Špela Ščap, Janez Zafran
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.128.3
Prispelo / Received: 10. 6. 2022, Sprejeto / Accepted: 9. 9. 2022, Objavljeno / Published: 28. 10. 2022

Dimenzije mehanizacije in vozil, ki se gibljejo po slovenskih gozdovih zunaj gozdnih cest = Dimensions of mechanization and vehicles operating in slovenian forests outside of forest roads Licenca Creative Commons
Jaša Saražin, Marjan Dolenšek
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.128.4
Prispelo / Received: 7. 7. 2022, Sprejeto / Accepted: 21. 9. 2022, Objavljeno / Published: 2. 11. 2022

Vol. 127 (2022)

Ocena stanja lesenega kipa japonski festival Tanake Eisakuja = Assessment of the condition of japanese festival, a wooden sculpture by Tanaka Eisaku  Licenca Creative Commons
Miha Humar, Boštjan Lesar, Davor Kržišnik
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.127.1
Prispelo / Received: 11. 1. 2022, Sprejeto / Accepted: 21. 2. 2022, Objavljeno / Published: 1. 6. 2022

Kemijska sestava in potencialna uporabnost lignoceluloznih ostankov = Chemical composition and potential use of lignocellulosic residues  Licenca Creative Commons
Janja Zule, Tea Kapun, Ema Fabjan
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.127.4
Prispelo / Received: 28. 1. 2022, Sprejeto / Accepted: 20. 4. 2022, Objavljeno / Published: 7. 6. 2022

Good survival of broadleaf tree species in a four-year-old plantation in the Slovenian Karst = Dobro preživetje listopadnih drevesnih vrst v štiriletnem nasadu na slovenskem Krasu Licenca Creative Commons
Nina Škrk, Kristjan Jarni, Robert Brus
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.127.2
Prispelo / Received: 31. 1. 2022, Sprejeto / Accepted: 28. 3. 2022, Objavljeno / Published: 28. 6. 2022

Prostorska variabilnost sezonske količine padavin v Sloveniji v obdobju 2010–2019 = Spatial variability of seasonal precipitation in Slovenia in the period 2010–2019 Licenca Creative Commons
Milan Kobal
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.127.3
Prispelo / Received: 18. 2. 2022, Sprejeto / Accepted: 1. 4. 2022, Objavljeno / Published: 28. 6. 2022

Vol. 126 (2021)

Vplivi na obisk gozda v splošnih in gozdnih vrtcih  = Forest visitation in general and forest kindergarten  Licenca Creative Commons
Aleš Golob, Mojca Nastran
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.126.1
Prispelo / Received: 9. 6. 2021, Sprejeto / Accepted: 23. 8. 2021, Objavljeno / Published: 2. 12. 2021 

Phenological variability and resistance to late spring frost of common beech in the international provenance test in Bosnia and Herzegovina = Fenološka variabilnost in odpornost navadne bukve na pozno pomladansko pozebo v mednarodnem provenienčnem poskusu v Bosni in Hercegovini Licenca Creative Commons 
Mirzeta Memišević Hodžić, Almedin Hebibović, Dalibor Ballian
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.126.2
Prispelo / Received: 26. 6. 2021, Sprejeto / Accepted: 31. 8. 2021, Objavljeno / Published: 2. 12. 2022

Priraščanje navadne smreke (Picea abies (L.) Karst.) in evropskega macesna (Larix decidua Mill.) na nekdanjih novinah v Koprivni v Karavankah = Growth of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) and European larch (Larix decidua Mill.) on former slash and burn farming areas in Koprivna in the Karavanke mountains Licenca Creative Commons 
Janez Golob, Tom Levanič, David Hladnik
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.126.3
Prispelo / Received: 8. 6. 2021, Sprejeto / Accepted: 9. 9. 2021, Objavljeno / Published: 2. 12. 2022

Participativni pristop pri pripravi upravljavskih načrtov na primeru izbranih gozdnih habitatnih tipov in živalskih vrst ob Muri = A participatory approach to the drafting of management plans based on the example of selected forest habitat types and animal species along the Mura riverLicenca Creative Commons
Andreja Ferreira, Petra Grošelj, Špela Planinšek 
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.126.4
Prispelo / Received: 18. 8. 2021, Sprejeto / Accepted: 5. 10. 2021, Objavljeno / Published: 2. 12. 2022

Assessment of the condition of Balsam poplar trees (Populus balsamifera L.) in a residental area of Bratsk = Ocena stanja balzamastih topolov (Populus balsamifera L.) v stanovanjskih delih Bratska  Licenca Creative Commons
Elena Runova, Vasilij Verkhoturov, Lyudmila Anoshkina, Ivan Garus
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.126.5
Prispelo / Received: 20. 8. 2021, Sprejeto / Accepted: 22. 10. 2021, Objavljeno / Published: 2. 12. 2022 

Primerjava različnih regresijskih modelov za napovedovanje debelinskega priraščanja jelke = A comparison of alternative types of regression models for predicting the diameter increment of silver fir  Licenca Creative Commons
Andrej Ficko, Vasilije Trifković
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.126.6
Prispelo / Received: 5. 10. 2021, Sprejeto / Accepted: 28. 10. 2021, Objavljeno / Published: 2. 12. 2022

Acta Silvae et Ligni   |   ISSN-P 2335-3112 ISSN-O 2335-3953   |   editor@asetl.si