2023 online first

Understanding commitment to agroforestry: a cross-sectional study among a sample of Nigerian farmers = Razumevanje predanosti kmetijsko-gozdarskim sistemom: presečna raziskava vzorca nigerijskih kmetovalcev
Fausat Motunrayo Ibrahim, Adebayo Samson Adeoye, Adenike Olubunmi Ajanaku, Bukola Hannah Ugege, Olajumoke Celinah Odeyale, Olabode Oluseye Olayemi, Oluwole Olalekan Oke
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.131.1
Prispelo / Received: 23. 3. 2022, Sprejeto / Accepted: 20. 7. 2023, Objava sprejete verzije / Online first of accepted version: 1. 8. 2023

Vol. 130 (2023)

Analiza izbranih drevesnih modelov razvoja gozdov, primernih za modeliranje na velikoprostorski ravni, in možnosti njihove uporabe v Sloveniji = Analysis of selected single-tree growth models suitable for large-scale modelling and their potential use in Slovenia
Licenca Creative Commons
Jernej Jevšenak, Boštjan Mali, Mitja Skudnik
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.130.1
Prispelo / Received: 6. 11. 2022, Sprejeto / Accepted: 7. 2. 2023, Objavljeno / Published: 27. 6. 2023  

Causes and consequences of large-scale windthrow on the development of fir-beech forests in the Dinaric mountains = Vzroki in posledice velikopovršinskega vetroloma na razvoj bukovo-jelovih gozdov v dinarskem gorstvu   Licenca Creative Commons
Matjaž Čater, Ajša Alagić, Mitja Ferlan, Jernej Jevšenak, Aleksander Marinšek
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.130.2
Prispelo / Received: 10. 10. 2022, Sprejeto / Accepted: 30. 1. 2023, Objavljeno / Published: 27. 6. 2023

Phytosociological description of the dwarf mountain pine shrub community (Amelanchiero ovalis-Pinetum mugo) in the valleys of the Slovenian Alps = Fitocenološki opis grmiščne združbe dolinskega ruševja (Amelanchiero ovalis-Pinetum mugo) v slovenskih Alpah   Licenca Creative Commons
Igor Dakskobler, Mateja Cojzer, Andrej Rozman
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.130.3
Prispelo / Received: 24. 2. 2023, Sprejeto / Accepted: 18. 4. 2023, Objavljeno / Published: 27. 6. 2023

 

Vol. 129 (2022)

Strateški načrti v gozdarstvu  = Strategic plans in forestry  Licenca Creative Commons
Janez Zafran, Marko Kovač
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.129.4
Prispelo / Received: 2. 12. 2022, Sprejeto / Accepted: 29. 12. 2022, Objavljeno / Published: 31. 12. 2022  

Funkcionalna ekologija rastlin: preverjanje izbranih konceptov na primeru rastlinskih vrst gozdnih rastiščnih tipov v Sloveniji = Plant functional ecology: testing selected concepts using plant species of forest site types in Slovenia  Licenca Creative Commons
Janez Kermavnar, Lado Kutnar, Aleksander Marinšek, Valerija Babij
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.129.1
Prispelo / Received: 9. 9. 2022, Sprejeto / Accepted: 18. 11. 2022, Objavljeno / Published: 28. 12. 2022

Hoverflies (Diptera: Syrphidae) as biodiversity indicators for assessing urban forest habitats = Muhe trepetavke (Diptera: Syrphidae) kot kazalniki biotske pestrosti za ocenjevanje habitatov mestnih gozdov  Licenca Creative Commons
Maarten De Groot, Primož Simončič, Andrej Verlič, Urša Vilhar
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.129.2
Prispelo / Received: 3. 10. 2022, Sprejeto / Accepted: 15. 12. 2022, Objavljeno / Published: 30. 12. 2022

Vpliv uporabe gozdarske osebne varovalne opreme na psihofizične obremenitve = Influence of use of forestry personal protective equipment on psychophysical load  Licenca Creative Commons
Luka Pajek, Gregor Geršak, Anton Poje
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.129.3
Prispelo / Received: 2. 11. 2022, Sprejeto / Accepted: 20. 12. 2022, Objavljeno / Published: 28. 12. 2022

 

Acta Silvae et Ligni   |   ISSN-P 2335-3112 ISSN-O 2335-3953   |   editor@asetl.si