Analiza uspešnosti prodaje gozdnih lesnih sortimentov v gozdarski zadrugi lastnikov gozdov Pohorje – Kozjak = Analysis of the effectiveness of forest wood products sales in the Pohorje – Kozjak private forest owner cooperative Licenca Creative Commons
Gregor Černač, Špela Pezdevšek Malovrh
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.122.1
Prispelo / Received: 26. 4. 2020, Sprejeto / Accepted: 7. 5. 2020, Objavljeno / Published: 18. 8. 2020

Spremljanje vlažnosti lesene strehe golobarske žičnice – preliminarni rezultati = Monitoring the moisture content of roofing elements on the golobar cable yarding – preliminary results Licenca Creative Commons
Miha Humar, Boštjan Lesar
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.122.2
Prispelo / Received: 4. 5. 2020, Sprejeto / Accepted: 16. 6. 2020, Objavljeno / Published: 18. 8. 2020

Drevesne naravne vrednote v registru naravnih vrednot Slovenije = Tree natural values in the register of natural values of Slovenia Licenca Creative Commons
Pia Caroline Adamič, Robert Brus
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.122.3
Prispelo / Received: 27. 5. 2020, Sprejeto / Accepted: 28. 6. 2020, Objavljeno / Published: 3 .9. 2020

Spremljanje tujerodnih ambrozijskih podlubnikov: tudi doma izdelane pasti so lahko učinkovite = Monitoring of alien ambrosia beetlese: even home-made traps can be effective  Licenca Creative Commons
Luka Pajek, Tine Hauptman, Maja Jurc
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.122.4
Prispelo / Received: 28. 5. 2020, Sprejeto / Accepted: 21. 7. 2020, Objavljeno / Published: 9. 9. 2020

Poškodbe drevja zaradi abiotskih naravnih motenj na bukovih rastiščih v Sloveniji s poudarkom na snegolomih = Individual tree damage due to abiotic natural disturbances on European beech sites in Slovenia with the main focus on snow damage  Licenca Creative Commons
Blanka Klinar, Matija Klopčič, Andrej Bončina
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.122.5
Prispelo / Received: 19. 5. 2020, Sprejeto / Accepted: 27. 7. 2020, Objavljeno / Published: 9. 9. 2020