Voščilo

Bralkam in bralcem revije Acta Silvae et Ligni želimo mirne božične in novoletne praznike ter uspešno in ustvarjalno novo leto 2021.

We wish all readers of Acta Silvae et Ligni a very Happy Holiday season and a peaceful and prosperous New Year 2021.

Vol. 123 (2020)

Uspevanje omorike (Picea omorika (Pančić) Purk.) v generativnem semenskem nasadu Počivalnik pri Postojni = The success of Serbian spruce (Picea omorika (Pančić) Purk.) in the Počivalnik generative seed plantation near Postojna Licenca Creative Commons
Sebastian Bambič, Kristjan Jarni, Gregor Božič, Robert Brus
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.123.1
Prispelo / Received: 17. 6. 2020, Sprejeto / Accepted: 24. 8. 2020, Objavljeno / Published: 18. 11. 2020

Ovire in rešitve pri sanaciji v ujmah poškodovanih zasebnih gozdov = Barriers and solutions in salvage logging in private forests damaged by natural disasters Licenca Creative Commons
Darja Stare, Petra Grošelj, Špela Pezdevšek Malovrh
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.123.2
Prispelo / Received: 24. 6. 2020, Sprejeto / Accepted: 10. 9. 2020, Objavljeno / Published: 24. 11. 2020

Fitocenološka združba kot kazalnik občutljivosti gozdnih tal za vožnjo gozdarske mehanizacije = Phytocenoses as indicators of the susceptibility of forest soils to ground-based forest harvesting machinery  Licenca Creative Commons
Gašper Ogrin, Raffaele Spinelli, Natascia Magagnotti, Velid Halilović, Matevž Mihelič
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.123.3
Prispelo / Received: 31. 5. 2020, Sprejeto / Accepted: 27. 10. 2020, Objavljeno / Published: 26. 11. 2020

Ocena ranljivosti gozdnih tal na zbijanje zaradi mehanizacije – preizkus in nadgradnja terenske metode blatne kepe = Assessment of the vulnerability of forest soils to compaction due to mechanization – testing and improving the field soil clump method  Licenca Creative Commons
Anton Poje, Primož Zore, Marjetka Suhadolc
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.123.4
Prispelo / Received: 17. 8. 2020, Sprejeto / Accepted: 6. 11 2020, Objavljeno / Published: 26. 11. 2020

Vol. 122 (2020)

Analiza uspešnosti prodaje gozdnih lesnih sortimentov v gozdarski zadrugi lastnikov gozdov Pohorje – Kozjak = Analysis of the effectiveness of forest wood products sales in the Pohorje – Kozjak private forest owner cooperative Licenca Creative Commons
Gregor Černač, Špela Pezdevšek Malovrh
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.122.1
Prispelo / Received: 26. 4. 2020, Sprejeto / Accepted: 7. 5. 2020, Objavljeno / Published: 18. 8. 2020

Spremljanje vlažnosti lesene strehe golobarske žičnice – preliminarni rezultati = Monitoring the moisture content of roofing elements on the golobar cable yarding – preliminary results Licenca Creative Commons
Miha Humar, Boštjan Lesar
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.122.2
Prispelo / Received: 4. 5. 2020, Sprejeto / Accepted: 16. 6. 2020, Objavljeno / Published: 18. 8. 2020

Drevesne naravne vrednote v registru naravnih vrednot Slovenije = Tree natural values in the register of natural values of Slovenia Licenca Creative Commons
Pia Caroline Adamič, Robert Brus
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.122.3
Prispelo / Received: 27. 5. 2020, Sprejeto / Accepted: 28. 6. 2020, Objavljeno / Published: 3 .9. 2020

Spremljanje tujerodnih ambrozijskih podlubnikov: tudi doma izdelane pasti so lahko učinkovite = Monitoring of alien ambrosia beetlese: even home-made traps can be effective  Licenca Creative Commons
Luka Pajek, Tine Hauptman, Maja Jurc
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.122.4
Prispelo / Received: 28. 5. 2020, Sprejeto / Accepted: 21. 7. 2020, Objavljeno / Published: 9. 9. 2020

Poškodbe drevja zaradi abiotskih naravnih motenj na bukovih rastiščih v Sloveniji s poudarkom na snegolomih = Individual tree damage due to abiotic natural disturbances on European beech sites in Slovenia with the main focus on snow damage  Licenca Creative Commons
Blanka Klinar, Matija Klopčič, Andrej Bončina
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.122.5
Prispelo / Received: 19. 5. 2020, Sprejeto / Accepted: 27. 7. 2020, Objavljeno / Published: 9. 9. 2020

Acta Silvae et Ligni   |   ISSN-P 2335-3112 ISSN-O 2335-3953   |   editor@asetl.si